Day 262 - Small detour to Armenia - Le Tour 2 Roues

Day 262 – Small detour to Armenia

Par Cédric A.