Day 262 – Small detour to Armenia – Le Tour 2 Roues

Day 262 – Small detour to Armenia

Par Cédric A.